Mikroklimat

Badanie i pomiar mikroklimatu

Właściwy mikroklimat w środowisku pracy jest ważnym czynnikiem wpływającym na zdrowie pracownika, jego samopoczucie oraz wydajność pracy. Na pojęcie mikroklimatu środowiska pracy składa się szereg parametrów. Do najważniejszych z nich należą:

Promieniowanie

Promieniowanie wywiera bardzo duży wpływ na organizm człowieka. Energia składająca się z części widzialnej i niewidzialnej i może działać na wszystkie komórki i narządy ciała.

Temperatura powietrza

Czynnikiem najbardziej odczuwanym przez organizm jest ciepło otoczenia. Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura wpływa szkodliwie na pracownika.

Wilgotność względna powietrza

Wilgotność powietrza ma wpływ na sprawność organizmu. Suche powietrze odbiera ustrojowi wodę, co powoduje wysychanie skóry i błon śluzowych oraz zmniejszenie odporności na zakażenie. Nadmierna wilgotność przy podwyższonej temperaturze utrudnia oddawanie ciepła przez organizm, a w konsekwencji powoduje przegrzanie organizmu.

Prędkość ruchu powietrza

Wpływ ruchu powietrza na ustrój może przejawiać się w działaniu bezpośrednim lub pośrednim. W działaniu bezpośrednim powietrze wykazujące zwiększony ruch wpływa na oddawanie ciepła z ustroju, a więc na jego ochłodzenie. Z kolei brak ruchu powietrza może doprowadzić do zaburzeń regulacji ciepła. Z kolei przy obniżonej temperaturze powoduje szybką utratę ciepła i może przyczyniać się do zwiększonej podatności na różne choroby.

Duże znaczenie mają również takie czynniki jak: pora roku, miejsce wykonywania pracy, otoczenie, wiek oraz płeć pracownika.
Zasada wykonywania pomiarów mikroklimatu polega na zmierzeniu wielkości podstawowych i pochodnych parametrów fizycznych, w pomieszczeniach i miejscach przebywania pracownika oraz obliczenie wartości wskaźników mikroklimatu w celu porównania z higienicznymi wymaganiami Polskich Norm i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Ogólna ocena wpływu mikroklimatu na organizm człowieka realizowana jest w ramach 3 etapów:

  • Wizja lokalna, przygotowanie do badań, wyznaczenie punktów pomiarowych, ustalenie chronometrażu ekspozycji pracowników na zmienne warunki środowiska termicznego itp;
  • Pomiar parametrów środowiska termicznego, ocena elementów indywidualnych pracowników, tj. tempa metabolizmu oraz izolacyjności cieplnej odzieży;
  • Określenie wartości wskaźnika odpowiedniego dla danego rodzaju środowiska termicznego oraz porównanie tej wartości z wartościami dopuszczalnymi określonymi w normie.

W naszym laboratorium prowadziliśmy już badania i pomiary dla firm oraz osób prywatnych z miast:
Sieradz, Zduńska Wola, Kalisz, Wieluń, Turek oraz Łask.