Pyły przemysłowe

Badanie i pomiar stężeń pyłów przemysłowych

Pył jest to zbiór cząstek stałych, które wrzucone do powietrza atmosferycznego utrzymują się w nim przez pewien czas. Frakcje pyłu stosowane do oceny zagrożenia zdrowia dzielimy na:

  • frakcję wdychalną
  • frakcję respirabilną

Emisja zanieczyszczeń pyłowych towarzyszy większości procesów takich jak: kruszenie, przesiewanie, mieszanie surowców. Duże zapylenie powstaje również podczas wykonywania czynności związanych ze szlifowaniem polerowaniem itp.

Zapylenie mierzymy na wszystkich stanowiskach, gdzie pył występuje lub powstaje w trakcie produkcji: budowlanka, spawalnie, kotłownie, stolarnie, tartaki, piekarnie, młyny, mieszalnie pasz, skupy zbóż, szwalnie.

Ocena narażenia zawodowego powinna obejmować wszystkie podstawowe grupy pracowników zatrudnionych przy pracach z czynnikiem pyłowym.
Laboratorium Higieny Pracy prowadzi badania z zakresu oceny narażenia zawodowego na pyły przemysłowe. Ocena ta wykonywana jest zarówno metodą dozymetrii indywidualnej jak i metodą stacjonarną wg wytycznych znajdujących się w aktualnych normach:

  • PN-Z-04008-7/2002 + Az1:2004 „Ochrona czystości powietrza- Pobieranie próbek powietrza- Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników”.
  • PN-EN 689:2002 „Powietrze na stanowiskach pracy- wyznaczanie oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa”.

Wykonujemy pomiary:

  • stężenia pyłu całkowitego,
  • stężenia pyłu respirabilnego,
  • poboru wolnej krystalicznej krzemionki.

W naszym laboratorium prowadziliśmy już badania i pomiary dla firm oraz osób prywatnych z miast:
Sieradz, Zduńska Wola, Kalisz, Wieluń, Turek oraz Łask.